Temyiz süresinin so...
 

Temyiz süresinin son günü mesai bitimine müteakip UYAP üzerinden gönderilen dilekçenin süresinde olduğuna dair İDDK kararı

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Likes
409 Görüntüleme
hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Illustrious Member Admin
Katılım: 3 sene önce
Gönderiler: 2278
Konu başlatıcı  

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2022/394 E. , 2022/462 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU
Esas No : 2022/394
Karar No : 2022/462

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Kurulu
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : Danıştay Beşinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı "davanın reddi" yolundaki kararına karşı davacının temyiz istemine yönelik aynı Daire tarafından verilen 16/09/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799, T:2021/945 sayılı "temyiz süre ret kararı"nın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebinin reddine ilişkin aynı Kurulun … tarih ve … sayılı kararının iptali ile bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının tanınması ve parasal haklarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istenilmiştir.
Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesinin 16/09/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799, T:2021/945 sayılı kararıyla;
Dairelerince davanın reddi yolunda verilen 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulmasının istenilmesi üzerine dosyanın incelendiği belirtilerek,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değiştirilen "Temyiz" başlıklı 46. maddesinde, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin, sayma suretiyle belirtilen davalar hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceğinin; "Temyiz Dilekçesi" başlıklı 48. maddesinin altıncı fıkrasında ise, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde, kararı veren merciin temyiz isteminin reddine karar vereceği, ilgili merciin bu kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceğinin kurala bağlandığı,

Dosyanın incelenmesinden, temyize konu Daire kararının davacı vekiline e-tebligat yöntemiyle tebligata çıktığı, tebligatın 02/06/2021 tarihinde alıcı için ayrılmış tebligat alanına başarılı bir şekilde konulduğu ve mevzuat gereği (bu tarihi izleyen beşinci gün sonunda) 07/06/2021 tarihinde otomatik olarak okunduğu varsayılarak tebliğ işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiğinden bu karara karşı en geç 07/07/2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar temyiz başvurusunda bulunulması gerekmekte iken, 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesinde belirtilen otuz günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 08/07/2021 tarihinde … İdare Mahkemesi kaydına, 09/07/2021 tarihinde ise … Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu kaydına giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu görüldüğünden, süresi içinde yapılmayan temyiz başvurusunun reddi gerektiği sonucuna ulaşıldığı,
gerekçesiyle, davacının temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, mevzuat gereği elektronik ortamda yapılan işlemlerin gün sonuna kadar gerçekleştirilebileceği, temyiz dilekçesinin, Daire kararında da son gün olarak belirtilen 07/07/2021 tarihinde saat 21:24:30'da UYAP üzerinden … İdare Mahkemesine sunulduğu, bu nedenle temyiz dilekçesinin süresinde verildiği kabul edilerek, temyiz süre ret kararının bozulmasına ve Dairece esas hakkında verilen karara yönelik temyiz isteminin incelenmesine karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
… tarih ve … sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararıyla, yargı mensubu olarak görev yapmakta olan davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebinin anılan Kurul tarafından … tarih ve … sayılı kararla reddedilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.
Danıştay Beşinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı "davanın reddi" yolundaki kararı, davacı vekiline, elektronik tebligat yöntemiyle, 02/06/2021 tarihinde iletilerek, mevzuat gereği (bu tarihi izleyen beşinci gün sonunda) 07/06/2021 tarihinde otomatik olarak okunduğu varsayılarak tebliğ işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Ancak, anılan karara yönelik davacının temyiz istemi, Danıştay Beşinci Dairesinin 16/09/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799, T:2021/945 sayılı kararıyla süre aşımı yönünden reddedilmiştir.
Bunun üzerine, davacı vekili tarafından, temyiz başvurusunun süresinde yapıldığı belirtilerek, Dairece verilen temyiz süre ret kararının bozulması istemiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun;
4. maddesinde, dilekçeler ve savunmalar ile davalara ilişkin her türlü evrakın, Danıştay veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebileceği,
8. maddesinde, bu Kanun'da yazılı sürelerin, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı,
46. maddesinde, Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının, başka kanunlarda aksine hüküm olsa dahi Danıştay'da temyiz edilebileceği ve bu kararlara karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurulabileceği,
48. maddesinde, temyiz dilekçelerinin, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştaya veya dördüncü maddede belirtilen mercilere verileceği,
60. maddesinde, Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işlerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılacağı,
kurala bağlanmıştır.
Öte yandan, aynı Kanun'un 31. maddesinin, "elektronik işlemler" konusunda yollamada bulunduğu 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerine yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun "Elektronik işlemler" başlıklı 445. maddesinde;
"(1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır.
(2) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz.
(3) Elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı işleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.
(4) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
(5) Mahkemelerde görülmekte olan dava, çekişmesiz yargı, geçici hukuki koruma ve diğer tüm işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.",
hükümleri yer almaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesinde ise; baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebliğ yapılmasının zorunlu olduğu, elektronik yolla tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Uyuşmazlıkta, Danıştay Beşinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı "davanın reddi" yolundaki kararının, davacı vekiline, elektronik tebligat yöntemiyle, mevzuat gereği 07/06/2021 tarihinde tebliğ edildiği ve buna göre temyiz süresinin son gününün 07/07/2021 tarihi olduğu hususlarında herhangi bir ihtilaf bulunmamaktadır.
Bu kapsamda, davacı vekili tarafından, UYAP ortamında sunulduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin, en geç 07/07/2021 tarihine kadar sunulup sunulmadığının ortaya konulması gerekmektedir.
Dosyanın ve UYAP kayıtlarının incelenmesinden; Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna hitaben düzenlenen ve Danıştay Beşinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı "davanın reddi" yolundaki kararının bozulması talebini içeren temyiz dilekçesinin, davacı vekili tarafından, UYAP ortamında, 07/07/2021 tarihi saat 21:24:30'da, "İşbu üst yazımız ekinde … Danıştay Dairesi Başkanlığının 2017/4328 (sehven 4326 yazılmıştır.) E. 2021/799 K. sayılı kararının temyizine ilişkin dilekçemiz bulunmaktadır. Danıştay dosyalarına UYAP sistemi üzerinden dilekçe gönderemiyor oluşumuz ve temyiz süremizin bugün son günü olması dolayısı ile temyiz dilekçemizi müvekkilin işbu dosyası aracılığıyla ibraz ediyoruz. Ekte bulunan temyiz dilekçemizin Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna sunulmak üzere Danıştay 5. Dairesinin 2017/4328 (sehven 4326 yazılmıştır.) E. sayılı dosyasına gönderilmesini saygıyla talep ederiz. 07/07/2021" içeriğini havi üst yazıyla, aynı davacıya ilişkin … İdare Mahkemesinin E:… sayılı dosyasına sunulduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, 2577 sayılı Kanun'un yollamada bulunduğu, 6100 sayılı Kanun'un elektronik ortamda yapılan işlemlerde sürenin gün sonunda biteceğine ilişkin düzenlemesi de göz önünde bulundurulduğunda, davacının temyiz isteminin süresinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu itibarla, davacının temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddi yolundaki Daire kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Ayrıca dosyada, Danıştay Beşinci Dairesinin 25/03/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799 sayılı kararının temyiz incelemesinin yapılabilmesi için, 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Dairece, davacının, anılan karara yönelik temyiz dilekçesinin davalı idareye tebliğ edilmesi gerektiğinden, Dairesince tebligat işlemleri de tamamlanarak dosyanın tekemmülünün sağlanması gerekmektedir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin KABULÜNE;
2. Davacının temyiz isteminin yukarıda özetlenen gerekçeyle süre aşımı yönünden reddine ilişkin Danıştay Beşinci Dairesinin temyize konu 16/09/2021 tarih ve E:2017/4328, K:2021/799, T:2021/945 sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Tekemmülü sağlanmak üzere dosyanın anılan Daireye GÖNDERİLMESİNE,
4. Kesin olarak, 16/02/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   
Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: