KHK ile kapatılan kurumlara ait borçların kurum malvarlığından karşılanması gerekir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Karardan;

....Buna göre, her türlü mal varlığı,alacakları, hakları ile belge ve evrakı bedelsiz olarak Hazineye devredilen ve ticaret sicil kaydı silinerek mükellefiyet kaydı kapatılan asıl borçlu mükellefin vergi borçlarının şirket mal varlığından tahsili hususunda 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesinin (6.1.2017 tarih ve 29940 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesi ile değişik) 5. fıkrası uyarınca yapılacak sıralama esas alınarak asıl borçlunun mal varlığından tahsili yoluna gidilmesi, tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine kanuni temsilcinin şahsi mal varlığından tahsili yoluna gidilmesi gerektiğinden, dava konusu ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 148,70.-TL yargılama giderinin davalı idarece davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra Mahkememizce davacıya iadesine, bu kararın tebliğini takip eden günden itibaren otuz (30) gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere, 24/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: