Birikmiş maaş ödemesi yapılırken geçmiş dönemlere ait asgari geçim indirimi tutarlarının da dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılmasına dair


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Bursa 2.Vergi Mahkemesi Hakimliği'nin 22/03/2021 tarih ve E:2020/473, K:2021/205 sayılı kararından;

.... olayda, her ne kadar davalı idarece, asgari geçim indiriminin sadece ödemenin yapıldığı dönemdeki tahakkuk eden vergiden mahsup edilerek uygulanacağı, geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indirimi uygulanamayacağı ileri sürülmüşse de; gerek Gelir Vergisi Kanunu'nda gerekse asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde geçmiş döneme ilişkin olarak asgari geçim indirimi uygulanamayacağı yönünde herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bir ücretin ödemesi hangi ayda yapılmışsa vergi tevkifatının da o ayda yapılması gerektiği hususunun geçmişe yönelik asgari geçim indirimi uygulamasına engel teşkil etmeyeceği, davalı idarece birikmiş maaş ödemesi yapılırken geçmiş dönemlere ait asgari geçim indirimi tutarları da dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılması gerekirken, sadece ödemenin yapıldığı aya ilişkin asgari geçim indirimi tutarının hesaplanan gelir vergisinden mahsubu suretiyle vergi tevkifatı yapılmasının yerinde olmadığı, kaldı ki 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 10. maddesi hükmüne göre bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği, bu sebeple davacıya görevinden ayrı kalmış olduğu süreye tekabül eden mali haklarının tam olarak ödenmemiş olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlıkgörülmediği, davacıdan fazladan kesilen 8.388,26-TL gelir vergisininiadesi gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesi ile kabulüne, fazladan kesilen gelir vergisinin iş bu karara göre düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre içinde kullanımından mahrum kalınan 8.388,26-TL’nin 05.12.2019 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte iadesine....


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: