geçici koruma kimlik belgesinde hatalı yazıldığı ileri sürülen doğum tarihlerinin düzeltilmesi istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

T.C.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/428

KARAR NO : 2021/628

KARAR TR : 29/11/2021

ÖZET: 6458 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de bulunan davacılara verilen geçici koruma kimlik belgesinde hatalı yazıldığı ileri sürülen doğum tarihlerinin düzeltilmesi istemiyle açılan davanın İDARİ YARGI YERİNDE görülmesi gerektiği hk.

K A R A R

Davacı : C.E.M. (R.E.H. ve Ri.E.H.'a velayeten)

Vekili : Av. K.Y.K.

Davalı : İçişleri Bakanlığı

I. DAVA KONUSU OLAY

1. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Suriye uyruklu olan, 06/04/2018 tarihli geçici koruma kimlik belgesi ile Türkiye'de yabancı statüsünde bulunan davacılardan, Ri.E.H'ın doğum tarihinin 07/08/2005, R.E.H.’ın doğum tarihinin 04/12/2006 olarak tespitine ve bu hususlara ilişkin geçici koruma kimlik belgesi kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.

II. UYUŞMAZLIĞA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRECİ

A. Adli Yargıda

2. Elazığ 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin, E.2020/416, K.2020/311 sayılı dosyasında 31/12/2020 tarihinde, "dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine" dair verdiği kararın istinafa başvurulmaksızın 22/02/2021 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Kararın gerekçesinin ilgili kısmı şöyledir;

“Davacılar Türk vatandaşı olmayıp Suriye uyrukludur. Davacılar Türk vatandaşı olmadığından nüfus kayıtlarına tescil edilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle davacılar hakkında 5490 sayılı kanunun 36/1-a maddesi uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açılamaz.

Davacı tarafça düzeltilme yapılması istenilen ve dava dilekçesinde birer örneği sunulan geçici koruma kimlik belgesi Elâzığ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce tanzim edilmiştir. Söz konusu belgeler Elâzığ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce tanzim edildiğinden yapılan kayıt işlemleri idari bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu belgelerdeki tespitlere karşı açılacak davaların 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari yargı yerinde iptal davası olarak ikame edilmesi gerekmektedir."

3. Davacı vekili aynı taleple idari yargı yerine müracaat etmiştir.

B. İdari Yargıda

4. Elazığ 1. İdare Mahkemesi E.2021/1028 sayılı dosyada 29/04/2021 tarihinde, "2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 19. maddesi uyarınca görevli yargı yerinin belirlenmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine" karar vererek 31/05/2021 tarihli ve E.2021/1028 sayılı üst yazı ile Uyuşmazlık Mahkemesine müracaat etmiştir. Gönderme kararının gerekçesinin ilgili kısmı şöyledir:

“5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 36.maddesi ile nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davalarının asliye hukuk mahkemesinde açılacağı ve bu Kanun'un sadece Türk vatandaşlarını değil, Türkiye'de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine ilişkin esas ve usul hükümlerini kapsadığı ve yabancı kimlik numarasının da, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarası olduğu düzenlemiştir.

Uyuşmazlıkta, davacıların Suriye uyruklu olan, 06/04/2018 tarihli geçici koruma kimlik belgesi bulunan ve Türkiye'de yabancı statüsünde bulunan kişiler olduğu, davacılar hakkında hazırlanan geçici koruma kimlik belgelerinde de yabancı kimlik numarasına yer verildiği, bu kapsamda uyuşmazlığın temelinin 6458 sayılı Kanun uyarınca yabancı (Suriye uyruklu) olan davacıların nüfus kayıtlarının tespiti/ düzeltilmesine ve bu kapsamda geçici koruma kimlik belgelerindeki yaşa ilişkin hususlarında düzeltilmesine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda, Türkiye'de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine ilişkin esas ve usul hükümlerinin de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yürütüldüğü ve yabancı kimlik numarasının da, 5490 sayılı Kanun uyarınca yabancılara verilen kimlik numarası olduğu anlaşılmakla, yaş düzeltilmesi/ tespiti esasına dayanan bu uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 5490 sayılı Kanun'un 36.maddesi uyarınca adli yargı yerinin (asliye hukuk mahkemesi) görevli olduğu sonucuna varılmıştır."

5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığınca 2247 sayılı Kanun'un 21., 19. ve 16. maddeleri uyarınca Danıştay Başsavcılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından görüş istenmiştir.

III. BAŞSAVCILIK DÜŞÜNCELERİ

A. Danıştay Başsavcılığının Yazılı Düşüncesi

6. Danıştay Başsavcısı yazılı düşüncesinde, davanın görüm ve çözümü idari yargı yerine ait olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Görüşün ilgili kısmı şu şekildedir:

"...6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Geçici Koruma” başlıklı 91. maddesinde: “(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." kuralı yer almıştır.

Geçici korumaya ilişkin olarak 22/10/2014 tarihli, 29153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği çıkartılmış, beşinci bölümü Geçici Koruma Kapsamında Yapılacak İlk İşlemler başlığını taşımakta olup bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı 21. maddede gösterilmiş, kayıt işlemleri tamamlananlara Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmesi öngörülmüş ve buna ilişkin hususlara 22. maddede yer verilmiştir.

Dosyaların incelenmesinden, Suriye'de doğan ve Suriye uyruklu olan davacıların Türkiye'ye Elazığ İlinden giriş yaptıkları, 6458 sayılı Kanunun 91. maddesi ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında Elazığ Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen Geçici Koruma Kimlik Belgesinde Ri.E.H'ın doğum tarihinin 01/01/2008, R.E.H.'ın doğum tarihinin 01/01/2009 olarak yer aldığı, adli ve idari yargı yerindeki dava dilekçelerinde, doğum tarihlerinin sözü edilen Müdürlük tarafından uydurma ve yanlış bir şekilde beyanları alınmadan yazıldığı, davacıların yaşlarının küçük görünmesi nedeniyle okula giderken, hastanelerde ve reçete düzenlenmesinde büyük sıkıntı yaşadıkları, sürekli problemlerin baş gösterdiğinin ileri sürüldüğü, davacılar tarafından söz konusu belgelerdeki doğum tarihi kayıtlarının düzeltilmesi istemiyle Elazığ 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre açılamayacağı, davacılar tarafından düzeltilmesi istenilen Geçici Koruma Kimlik Belgesindeki kaydın idari işlem olduğundan davanın idari yargı yerinde iptal davası olarak açılması gerektiği yolundaki gerekçeyle görev yönünden reddedilip istinaf yoluna başvurulmadan kesinleşmesi üzerine Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 2021/1028 esasına kayden aynı istemle dava açıldığı, anılan mahkemece yaş düzeltmesi/tespitine dayanan uyuşmazlığın adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevli yargı yerinin belirlenmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, davacıların Suriye uyruklu olduğu, 6458 sayılı Kanunun 91. maddesi kapsamında Geçici Koruma statüsünde ülkemize giriş yaptıkları, Geçici Koruma Yönetmeliğindeki kurallara göre kayıt işlemleri tamamlanarak davalı idarece Geçici Koruma Kimlik Belgelerinin düzenlendiği, bu belgelerdeki doğum tarihi bilgilerinin düzeltilmesinin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunmadığı, 6458 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri kapsamında söz konusu belgedeki hatalı yazım ve düzeltilmenin idari işlem yoluyla davalı idarece yapılması gerektiği, bu şekilde tesis edilecek işlemin iptali istemiyle açılacak davanın görüm ve çözümü de idari yargı yerine ait bulunmaktadır."

B. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yazılı Düşüncesi

7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı davada oluşan uyuşmazlığın çözümünde idari yargı mahkemelerinin görevli olduğuna dair yazalı düşünce göndermiştir. Görüşün ilgili kısmı şöyledir:

"...5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 2. maddesinde; "Bu Kanun, Türk vatandaşları, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları ile Türkiye'de bulunan yabancıların nüfus hizmetlerinin düzenlenmesine, yürütülmesine ve geliştirilmesine ilişkin esas ve usul hükümlerini kapsar." hükmüne, 3. maddesinde; " Bu Kanunda geçen; /..../ s) Nüfus hizmetleri: Nüfus olaylarına ve kişinin nüfusa ve yerleşim yeri adresine ilişkin bilgilerinin toplanmasına, nüfus kütüklerine geçirilmesine, korunmasına ve gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine dair iş ve işlemleri, /..../ çç) Yabancılar kütüğü: Kimlik numarası verilen yabancıların kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüğü, /.... / ifade eder.” hükmüne, 36. maddesinde; "... / a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır. /...." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye ’ye girişleri, Türkiye ’de kalışları ve Türkiye 'den çıkışları ile Türkiye ’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükmü, 3. maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında; / .... / r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü, /.... / ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, / v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını, /.... / ifade eder." hükmü, 76. maddesinde; "Kayıt işlemleri tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinin geçerlilik süresi ile uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. /..." hükmü, 83. maddesinde; "Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenir. / ..." hükmü, 91. maddesinde; "Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. / Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye ’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 6458 sayılı Kanun’un 91. maddesi uyarınca çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 3. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; / .... f) Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı, / g) Geçici korunan: Geçici koruma sağlanan yabancıyı, / .... / ifade eder." hükmü, 22. maddesinde; "Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenlenir. 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlere geçici koruma kimlik belgesi verilmez, verilmişse iptal edilir. / Geçici koruma kimlik belgesi verilenlere, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında yabancı kimlik numarası da verilir. /...." hükmü, 25. maddesinde; "Geçici koruma kimlik belgesi, Türkiye’de kalış hakkı sağlar. Ancak bu belge Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmaz, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımaz, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmaz ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamaz." hükmü yer almıştır.

Somut olayda, davacıların taleplerinin nüfus kütüklerindeki kayıtların düzeltilmesine yönelik olmayıp, Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan Geçici Koruma Kimlik Belgelerindeki doğum tarihi bilgilerinin düzeltilmesine yönelik olduğu, bu yönüyle taleplerin 5490 sayılı Kanun'un 2. maddesi kapsamında nüfus hizmeti olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Bu haliyle, Geçici Koruma Kimlik Belgesi düzenlenmesine ilişkin işlemlerin, idarece yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde re'sen ve tek taraflı olarak tesis edilen işlemlerden olması sebebiyle, davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2/1-a. maddesinde belirtilen "İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları" kapsamında idari yargı yerinde çözülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır."

IV. İLGİLİ HUKUK

8. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun;

"Kayıt düzeltilmesi" başlıklı 35. maddesinde: "Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek şerhler konulamaz. Ancak olayların aile kütüklerine tescili esnasında yapılan maddî hatalar nüfus müdürlüğünce dayanak belgesine uygun olarak düzeltilir"

"Nüfus davaları" başlıklı 36. maddesinde: 1) Mahkeme kararı ile yapılan kayıt düzeltmelerinde aşağıdaki usullere uyulur:

a) Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.

b) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir. Ad değişikliği hâlinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.

"Tescil görevi ve süre" başlıklı 54. maddesinde: "Nüfus olaylarını tescil etmekle görevli memurlar, nüfus müdürlüğünde düzenlenen ve aile kütüklerine tescil edilmesi gereken dayanak belgelerini işlem anında, diğer makamlarca düzenlenen dayanak belgelerini ise nüfus müdürlüğüne intikal ettiği tarihten itibaren yedi gün içinde aile kütüklerine tescil etmekle ve bir örneğini Genel Müdürlüğe göndermekle yükümlüdürler."

Hükümleri bulunmaktadır.

9. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. maddesi şöyledir:

"(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

10. Geçici Koruma Yönetmeliğinin 7. maddesi şöyledir:

"(1) Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır.

(2) Geçici koruma, Cumhurbaşkanı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, geçici koruma ilanının geçerliliğinden önce, geçici koruma ilanına esas teşkil eden olayların olduğu ülkeden veya bölgeden ülkemize gelmiş olanları kapsamaz."

11. Aynı yönetmeliğin 22.maddesinde "Kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından geçici koruma kimlik belgesi düzenleneceği, 8 inci maddenin birinci fıkrası kapsamına girenlere geçici koruma kimlik belgesi verilmeyeceği, verilmişse iptal edileceği" 25.maddesinde "Geçici koruma kimlik belgesinin Türkiye’de kalış hakkı sağladığı, ancak bu belgenin Kanunda düzenlenen ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmayacağı, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanımayacağı, süresinin ikamet izni toplamında dikkate alınmayacağı ve sahibine Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamayacağı" düzenlenmiştir.

12. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun "İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı" başlıklı 2. maddesi şöyledir:

"1.İdari dava türleri şunlardır:

a) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları..."

V. İNCELEME VE GEREKÇE

A. İlk İnceleme

13. Uyuşmazlık Mahkemesinin Muammer TOPAL'ın başkanlığında, Üyeler Birol SONER, Nilgün TAŞ, Doğan AĞIRMAN, Aydemir TUNÇ, Nurdane TOPUZ ve Ahmet ARSLAN’ın katılımlarıyla yapılan 29/11/2021 tarihli toplantısında; 2247 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca yapılan incelemeye göre, İdare Mahkemesince, anılan Kanun'un 19. maddesine göre başvuruda bulunulmuş olduğu, Mahkemece idari yargı dosyasının ekinde adli yargı dosyası ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine gönderildiği ve usule ilişkin herhangi bir noksanlık bulunmadığı anlaşıldığından görev uyuşmazlığının esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi.

B. Esasın İncelenmesi

14. Raportör-Hâkim Engin SELİMOĞLU’nun, davanın çözümünde idari yargının görevli olduğu yolundaki raporu ile dosyadaki belgeler okunduktan, ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim ÇİFTÇİ ile Danıştay Savcısı Yakup BAL’ın davada idari yargının görevli olduğu yolundaki sözlü açıklamaları da dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

15. Dava, 6458 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'de bulunan davacılara verilen geçici koruma kimlik belgesinde hatalı yazıldığı ileri sürülen doğum tarihlerinin düzeltilmesi istemiyle açılmıştır.

16. Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir. Bu işlem 5490 sayılı Kanun ile düzenlenen nüfus hizmeti olmayıp idari niteliktedir. Bu sebeple davacıların talepleri nüfus kütüklerindeki kayıtların düzeltilmesine yönelik olmayıp, geçici koruma kimlik belgelerindeki doğum tarihi bilgilerinin düzeltilmesine yönelik olduğu, bu yönüyle taleplerin Nüfus Kanunu kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

17. Bu sebeplerle açılan davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2/1. maddesinde belirtilen dava türlerinden olması nedeniyle uyuşmazlığın idari yargı yerinde çözümlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

18. Yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 29/04/2021 tarihli ve 2021/1028 sayılı gönderme kararına istinaden yaptığı başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.

VI. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Davanın çözümünde İDARİ YARGI YERİNİN GÖREVLİ OLDUĞUNA,

B. Elazığ 1. İdare Mahkemesinin 29/04/2021 tarihli ve 2021/1028 sayılı gönderme kararına istinaden yaptığı BAŞVURUNUN REDDİNE

29/11/2021 tarihinde, OY BİRLİĞİ İLE KESİN OLARAK karar verildi.

Başkan Vekili

Muammer

TOPAL


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: