Sayıştay: Taksi ücr...
 

Sayıştay: Taksi ücreti ödenmez


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Sayıştay 5. Dairesi geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesinin mümkün olmadığına karar verdi.

Sayıştay 5. Dairesinin, 420 Karar No, 95 İlam No ve 5.3.2020 tarihli kararı

.............. Belediyesinde geçici görevli olarak bulundukları yerden başka bir yere gönderilen personellerin, şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin kendilerine harcırah unsuru olarak ödenmesi suretiyle ............ TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)" 14 üncü maddesinde:

"Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ve yevmiye verilir ve hamal (cins ve adedi beyannamede gösterilmek üzere) bagaj ve ikamet ve vazife mahalli istasyon, iskele veya durak arasında nakil vasıtası masrafı da ayrıca tediye olunur:
1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere."

hükmüne yer verilerek geçici görev ile memuriyet mahalli dışına görevlendirilenlere yol masrafı, yevmiye, hamal ve bagaj masrafı ile ikametgah ve vazife mahalli ile otogar, istasyon veya iskele arasındaki nakil vasıtasının ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesine cevaz verilmemiştir.

Dolayısıyla geçici görev mahallinde bulunan personelin günlük şehir içi ulaşım bedellerinin ödenmesi mümkün değildir.

Sorumluların göndermiş oldukları savunmalardan; ........... TL'sinin .................'tan ............. tarih ve ............ sayılı dekont ile, ............... TL'sinin ................'dan ................. tarih ve ..................sayılı dekont ile, ............... TL'sinin ise .................'den ................. tarih ................sayılı dekont ile olmak üzere toplam .............. TL kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, geriye kalan ............. TL kamu zararına sorumlular tarafından itiraz edildiği, sorgu konusu yurtiçi geçici görev yolluğunun belediyenin taraf olduğu davanın ........... yapılan duruşmasına katılmak üzere alındığı, İkametgah ile havaalanı ve ............Başkanlığı ile havaalanı arasındaki ulaşımın, havaalanları ile şehir merkezi arasındaki mesafe ve mutat nakil araçlarının olmaması nedeniyle taksi ile sağlanacağının hayatın olağan akışına uygun olduğunu, Kanunda açıkça nakil vasıta masrafının ödeneceği düzenlenmiş iken bu nedenle kamu zararına neden olunduğu iddiasının hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir.

............. tarih ve ............. nolu ödeme emri belgesi, .............. tarih ve ............... nolu ödeme emri belgesi, ............... tarih ve ............... nolu ödeme emri belgesi ve ............. tarih ve .......nolu ödeme emri belgesi ekinde yer alan harcırah beyannameleri incelendiğinde; görevlendirmelerin savunmalarda belirtildiğinin aksine ..............'ya değil .............'a yapıldığı görülmüştür. Ayrıca; yukarıda yer alan mevzuat hükmü doğrultusunda da yapılan görevlendirmelerde şehir içinde kullanılan taksi ücretlerinin kurum bütçesinden karşılanması mümkün değildir.

Söz konusu işlemlerde şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin ödenmesinde onayı ve ödeme emri belgesinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi oluşan kamu zararından sorumludur.

Bu itibarla; ............... Belediyesinde geçici görevli olarak bulundukları yerden başka bir yere gönderilen personellerin, şehir içi ulaşımında taksi ücretlerinin kendilerine harcırah unsuru olarak ödenmesi suretiyle ................ TL kamu zararının .............. TL'sinin,.... tahsil edildiği anlaşıldığından ilişilecek husus kalmadığına;

Geriye kalan ............... TL kamu zararının;.... 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile birlikte ödettirilmesine,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net

Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: