Sendika üyeliğinin iptali, MEBBİS sendika üyelik bilgilerinin silinmesi ile sendika aidatlarının iadesine dair


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

DAVANIN ÖZETİ: Davacı tarafından, sendika üyeliğinin iptal edilmesi, mebbis sisteminden sendika üyelik bilgilerinin silinmesi ve 2014 yılı ocak ayından itibaren maaşından yapılan kesintilerin iadesi istemiyle yaptığı 02/11/2021 tarih ve 2105369558 sayılıcimer başvurusunun reddine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, kişisel verilerinin rızası dışında kullanıldığı, 12/10/2019 tarih 19785902 sayılı Valilik Oluru ile Maarif müfettişlerince yapılan soruşturma sonucunda da sendika üyelik başvuru formu belgesinin olmadığının tespit edilmesine rağmen sendika üyeliğinin iptal edilmediği ileri sürülerek iptaliistenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi'nce 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14'üncü maddesi uyarınca dava dilekçesi incelenerek işin gereği görüşüldü.
Dava, davacının sendika üyeliğinin iptal edilmesi, mebbis sisteminden sendika üyelik bilgilerinin silinmesi ve 2014 yılı ocak ayından itibaren maaşından yapılan kesintilerin iadesi istemiyle yaptığı 02/11/2021 tarih ve 2105369558 sayılıcimer başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Dava Açma Süresi" başlıklı 7'nci maddesinde, "Dava açma süresi özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde altmış gün, Vergi Mahkemelerinde ise otuz gündür" hükmüne yer verilmiş, 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; "Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar" hükmü, "İdari makamların sükutu" başlıklı 10'uncu maddesinde ise, "İlgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a İdare ve Vergi Mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler" hükmü öngörülmüş, "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11'inci maddesinde de, "1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. 2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. 3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır." hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, en son Şanlıurfa İli Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta iken 672 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede adının yer alması nedeniyle kamu görevinden çıkarıldığı, davacı tarafından kamu görevine iade edilmesi talebiyle yapılan başvurunun Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 18/04/2019 tarih ve 2019/19922 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan ret işlemine karşı davacı tarafından Ankara 21.İdare Mahkemesinin E:2019/4081 sayılı dosyasında açılan davanın, Mahkemenin 03/12/2019 gün K:2019/2962 sayılı kararıyla reddine karar verildiği, söz konusu mahkeme kararına karşı davacı tarafından 24/02/2020 tarihinde yapılan istinaf başvurusunun ise Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13.İdari Dava Dairesinin E:2020/3383 K:2021/58 sayılı kararıyla reddedildiği, davacının bu süreçte (aynı zamanda işbu dava konusu talep olan) "sendika üyeliğinin iptali ve maaşından kesilen üyelik aidatlarının kendisine ödenmesi istemiyle" Şanlıurfa Valiliğine 27/09/2019 tarihinde başvuru yaptığı, başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinde açılan ve Mahkemenin E:2020/1167 K:2020/1324 sayılı davanın süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararının üst yargı denetimlerinden geçerek kesinleştiği ve davacının yine aynı şekilde "sendika üyeliğinin iptali ve maaşından kesilen üyelik aidatlarının kendisine ödenmesi" talebiyle bu defa cimer üzerinden yaptığı02/11/2021 tarih ve 2105369558 sayılı başvurusunun reddedilmesi üzerine cimer başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, her ne kadar davacı tarafından, kişisel verilerinin rızası dışında kullanılarak isteği dışında sendika üyesi yapıldığı iddia edilmiş ise de davacının kamu görevinden çıkarılmasına sebep gösterilen unsurların arasında "Fetö/Pdy'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle kapatılan Aktif Eğitimciler Sendikasına toplam 33 ay üyeliği ve 33 ay üyelik kesintisinin bulunduğu" tespitinin yer aldığı, yukarıda aktarılan, tarih ve sayısı verilen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararında ve Ankara 21.İdare Mahkemesi kararında bu durumun açıklandığı, davacının Aktif Eğitimciler Sendikasına üyeliğinin bulunduğundan ve üyelik kesintisi yapıldığından tüm bu süreçte haberdar olduğu, zira Ankara 21.İdare Mahkemesinin E:2019/4081 sayılı dosyasında açtığı davada; "üye olduğu sendikanın denetiminin devlet tarafından yapıldığı, anılan sendika kuruluşunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ile kurulduğu..." şeklinde iddialar ileri sürdüğü, anılan mahkeme kararının uyuşmazlığın irdelenmesi kısmında sendika üyeliğine dair incelemeye ayrıca yer verildiği, bu durumda davacının anılan sendika üyeliği ve üyelik kesintilerinden, en geç davanın reddine dair Ankara 21.İdare Mahkemesinin E:2019/4081 K:2019/2962 sayılı kararını istinaf ettiği 24/02/2020 tarihinde haberdar olduğu, işbu davaya konu "sendika üyeliğinin iptal edilmesi, mebbis sisteminden sendika üyelik bilgilerinin silinmesi ve 2014 yılı ocak ayından itibaren maaşından yapılan kesintilerin iadesi" istemiyle ise 02/11/2021 tarihinde başvuru yaptığı görülmektedir.
Bu durumda, davacı tarafından, sendika üyeliği bulunduğunun ve 2014 yılı ocak ayından itibaren maaşından üyelik aidatı kesintisi yapıldığının en geç 24/02/2020 tarihi itibarıyla (Ankara 21.İdare Mahkemesinin E:2019/4081 K:2019/2962 sayılı kararına karşı istinaf başvurusunda bulunduğu tarih) öğrenildiği, bu tarihten itibaren (öğrenme tarihinde yürürlükte olan mevzuat gereği) 60 gün içinde doğrudan dava açılması ya da aynı süre içindeidareye başvuru yapılarak bu başvurunun reddi ya da başvuruya 60 gün içinde cevap verilmemesi üzerine dava açılması gerektiği, davacı tarafından 24/02/2020 tarihinden itibaren yasal sürenin son günü olan 24/04/2020 tarihinde pandemi nedeniyle sürelerin durduğu döneme denk gelmesi nedeniyle sürelerin tekrar 16.06.2020 tarihinden itibaren işlemeye başladığı 16.08.2020 tarihine kadar ve bu tarihinde adli tatile denk gelmesi nedeniyle 07.09.2020 tarihine kadar dava açılmadığı ve aynı süre içinde idareye başvuru da yapılmadığı ve bu süre geçirildikten çok sonra idareye 02/11/2021 tarihinde yapılan başvuru ve bu başvuruya idarece verilen 05/11/2021 tarihli cevabın geçmiş olan dava açma süresini canlandırmayacağı anlaşıldığından, işbu davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme olanağı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca davanın süre aşımı nedeniyle reddine, adli yardım istemi nedeniyle başlangıçta alınmayan ve aşağıda dökümü yapılan 132,60-TL yargılama giderinin davacıdan tahsili için ilgili idareye müzekkere yazılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen (30) gün içinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere 16/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: