Göreve iade edilenin eski kadro ve pozisyonuna atanmaması hukuka aykırıdır


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

T.C.
HATAY
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/480
KARAR NO : 2019/191
....
tarihinde başvuru yapıldığı, yapılan başvurunun 08.05.2018 tarih ve 101767 sayılı işlem ile
reddedilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Olayda, davacı tarafından öğrenim durumuna uygun bir kadroya atamasının yapılması
istemiyle yapılan başvuru, her ne kadar davalı idarece; davacının görevden uzaklaştırılmadan
önceki görevi olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Hatay İli, Kırıkhan Ajans Amiri
görevine iade edilmeyip, 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi uyarınca dava konusu işlemle ....amirliği görevi
üzerinden alınarak .....emrine teknisyen olarak atamasının
yapıldığı, gerekçesiyle reddedilmiş ise de; davacının lisans düzeyinde mezuniyetinin bulunduğu,
hali hazırda görev yaptığı kadronun ise orta öğretim düzeyinde mezuniyet şartı arayan bir kadro
olduğu dikkate alınarak dava dosyası incelendiğinde, davacı tarafından yapılan başvurunun
yöneticilik görevinden alınarak bir başka kadroya atamasının yapılmasına yönelik işleme itiraz
mahiyetinde bir işlem ya da yönetici olarak atamasının yapılması içerikli bir istem olmadığı, bilakis
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. Maddesi kapsamında öğrenim durumuna uygun
bir kadroya atamasının yapılması istemli bir başvuru olduğu, öte yandan 673 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi'nin davacının öğrenim durumuna uygun bir kadroya
atanmasına yönelik engel bir düzenleme içermediği görülmektedir.
Bu durumda, Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinde, "ajans amiri" kadrosu "Yönetim Hizmetleri"
grubu içinde sayıldığından, 673 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. maddesi uyarınca, davacının yöneticilik görevi
dışında bir başka kadroya atamasının yapılması noktasında davalı idarenin takdir yetkisinin
bulunduğu hususu açık olmak ile birlikte, davalı idare tarafından davacının lisans düzeyinde
mezuniyetinin bulunduğu hususu dikkate alınarak öğrenim durumuna uygun atanabileceği bir kadro
bulunup bulunmadığı yönünde bir değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken,
davacı tarafından yapılan başvurunun 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8. Maddesi
uyarınca yöneticilik görevi üzerinden alınarak teknisyen olarak atamasının yapıldığı gerekçesiyle
reddedilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine
varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 255,50 TL
yargılama giderinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
artan posta ücretinin talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya
iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare
Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 15/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu 7 ay önce tarafından hukuksalyardim tarihinde düzenlendi

Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: