Fetö HAGB göreve iade kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Karardan;
....
Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin bir bütün halinde değerlendirilmesinden, yapılan araştırma ve soruşturmalarda davacı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak FETÖ'ye müzahir kapatılan ....Eğitimciler Derneği ile Bank Asya hesabı haricinde herhangi bir kayda rastlanılmadığı, banka hesabında yüklü miktarda hesap hareketlerine rastlanılmadığı, yapılan yargılamada eylemi sabit görülerek 1 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası verildiği, ve HAGB'ye hükmedildiği görülmüş olup davacının eylemlerinin 2010 yılı öncesi öğrencilik yıllarına ilişkin olduğu, bu dönemden sonra atanmış olduğu ... ilçesinde örgüte müzahir ... Eğitimciler Derneği'ne üyeliği bulunduğu, ardışık arama kaydının bulunmadığı, özellikle de 17-25 Aralık sonrasına ait dönemlerde örgüt ile iltisakının ve irtibatının ortaya konulamadığından, davacı hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmedilen 1 yıl 6 ay 12 gün hapis cezasının ise tek başına bir hukuki sonuç doğurmayacağı kanaatine varılmakla, davacının 7145 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 35. madde hükmü uyarınca, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle, Bakan 'Olur'u ile kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemin kendisine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle başlangıçta alınmayan ve aşağıda dökümü yapılan 310,10 TL yargılama giderinin davalı idareden tahsili için ilgili mercie müzekkere yazılmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına istinaf yolu açık olmak üzere, 08/02/2022 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

YARGILAMA GİDERLERİ              :       

Başvuru Harcı     :59,30 TL

Karar Harcı     :59,30 TL

Posta Masrafı     :191,50 TL

TOPLAM    :310,10 TL

AZLIK OYU     : Dava, davacının Akpınar İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde VHKİ olarak görev yapmakta iken kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin 18/12/2020 tarih ve 18 sayılı İçişleri Bakanlığı Komisyonu kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Sivas 3.Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, tanık O.E.'nin davacıyı tanıdığı, Bulak Yurduna kendisini sohbet için çağırdığı, Mavi Marmara olayında Fetullah Gülen'in şehit olanlar için "onlar da gitmeseydi" yönündeki beyanlarını sorması üzerine davacının Fetullah Gülen'i kastederek "onun bir bildiği vardır, bizim bilmediğimiz başka şeyleri biliyordur." şeklinde beyanda bulunduğu, diğer tanık beyanlarında davacının himmet topladığı, zarf dağıttığı yönündeki beyanları göz önüne alındığında davacının FETÖ ile irtibat ve iltisakı olduğu şeklinde değerlendirilmesinin makul olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davacınınFETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile en az irtibat seviyesinde bağının bulunduğu sonucuna varılmış olup, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaati ile aksi yönde verilen karara katılmıyorum.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: