Beraatle sonuçlanmış ceza yargılamasına konu edinen eylemler irtibat ve iltisak sebebi kabul edilemez


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

T.C.
ANKARA
19. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/7900, KARAR NO: 2019/3317

"davacı hakkında "beraat" kararı verildiği, kararın temyiz incelemesi aşamasında bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bakılmakta olan dava bir ceza davası değildir. Bununla birlikte, davacıda olduğu gibi kimi durumlarda kamu görevinden çıkarılanlar hakkında açılmış ceza davaları bulunmaktadır. Ceza yargılamasında kamu görevlilerinin terör örgütlerine üyelik veya yardım nedeniyle ceza almaları halinde, verilen ceza ile birlikte ceza mahkemesince elde edilen deliller, maddi vakıa ve somut olgu tespitleri dikkate alınarak OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verilebileceği, öte yandan, terör örgütlerine üyelik veya yardım suçundan açılan ceza davasında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi halinde ise kişilerin, terör örgütleri veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisak veyahut irtibat şeklinde bir bağının bulunup bulunmadığı noktasında, ceza mahkemesince elde edilen deliller, maddi vakıa ve somut olgu tespitleri ile dosyada mübrez bilgi ve belgeler dikkate alınmak suretiyle Mahkememizce ayrıca değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Olayda, dava konusu Komisyon kararında, davacının Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18.12.2017 tarih ve E.2017/203, K.2017/191 sayılı kararıyle silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı değerlendirilmesine yer verilmiş ise de, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi'nin 26.09.2018 ve E.2018/735, K.2018/1769 sayılı kararı ile anılan mahkumiyet kararının kaldırılarak davacının "beraatine" karar verildiği; öte yandan, Komisyon kararına dayanak alınan İdari Soruşturma Raporu ve Ceza Mahkemesinde dinlenilen tanık beyanlarının 2012 yılı öncesine ait beyanlar olduğu, nitekim Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesince bu tarihten sonra davacının sorumluluğuna gidilebilecek yeterli delil bulunmadığı değerlendirmesine yer verilerek "beraat" kararı verildiği görülmektedir.
Komisyon kararında yer alan bu tespitler ile dosya kapsamında mevcut bulunan bilgi ve belgelerin haricinde davacı hakkında FETÖ/PDY ile iltisak veyahut irtibatını gösteren başkaca bir delil, vakıa ve olgu tespiti ile bilgi ve belgenin bulunmadığı da görülmektedir.
Bu durumda; yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile elde edilen delil ve tespitler dikkate alındığında, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile kamu görevinden çıkarılmasını gerektirecek nitelikte bir bağının olmadığı sonucuna varıldığından, davacının başvurusunun reddine dair Komisyon kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE,"

Yukarıda örnek olarak verilen Ankara 19. İdare Mahkemesinin kararından da anlaşılacağı üzere OHAL komisyonunun incelemesi bir ceza yargılaması değildir. Bu sebeple Ceza yargılaması sonucunda BERAAT kararı alanların örgüt ile bir bağının olmadığı sonucuna varılması gerektiğini vurgulayarak OHAL komisyonunun ret kararını iptal etmiştir.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: