2014 yılı ve öncesinde öğrenci evlerinde kalma nedeniyle kamu görevinden çıkarılma kararı hukuka açıkça aykırıdır


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2097
Topic starter  

375 sayılı KHK ile görevden çıkarılan astsubay mesleğine geri döndü
375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında kamu görevinden çıkarılan astsubay, Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin verdiği karar sonrasında görevine döndü. Mahkeme heyeti, astsubayın, üniversite eğitim sırasında yurt bulamaması üzerine örgüte ait evlerde iki yıl süre ile kaldığına, ancak üniversiteyi bitirdikten sonra örgüt ile irtibatını devam ettirdiğine dair bilgi ve belge bulunmadığına, davacının mesleğe girdikten sonra da örgütle ilişkisi olduğuna dair davalı idarece somut bir tespitin olmadığına dikkat çekti.

375 sayılı KHK'nın geçici 35. maddesi kapsamında kamu görevinden çıkarma işlemi tesis edilmektedir. 375 Sayılı KHK 25/7/2021 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihe kadar 375 Sayılı KHK kapsamında meslekten çıkarma işlemi tesis edilebilir. Fakat meclise sunulan torba yasada bu süre 3 yıl daha uzatılması talep edilmiştir.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay çavuş olarak görev yapan davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesi uyarınca hakkında adli soruşturma açılmış olması ve evlerinde kalmasından dolayı kamu görevinden çıkarılmıştır. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 19/12/2020 tarih ve .. sayılı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması ve işlem nedeniyle mahrum kaldığı maddi ve özlük hakların yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair Erzincan İdare Mahkemesi'nin 05/05/2021 gün ve E:2021/. sayılı kararının; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, ../../1993 tarihinde . İli, . İlçesi'nde doğduğu, liseyi bitirene kadar ailesinin yanında devlet okullarında tamamladığı, üniversite öğreniminde ise maddi imkanlardan ötürü öğrenci evlerinde kaldığı, kendisinin ve kardeşinin öğrenim kredisi borçları bulunduğu, mesleğine güvenerek evlilik hazırlıklarına başladığı, 2014 yılında imkan bulur bulmaz öğrenci evinden ayrıldığı ve sonrasında bu kişilerle hiç bir iletişim kurmadığı, mesleğine ilişkin takdirnamelerinin bulunduğu, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi talep edilmiştir.

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi bu hususları yerinde görerek yürütme durdurma kararı vermiştir. Mahkeme kararında "Uyuşmazlıkta, davacı hakkında fetö/pdy terör örgütü üyeliği suçundan dolayı . Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, 07/05/2020 tarih, 2020/. soruşturma ve 2020/. karar sayılı kararı ile davacı hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, bu karar incelendiğinde davacının 20... yılında Gaziantep'de üniversite eğitim sırasında yurt bulamaması üzerine örgüte ait evlerde iki yıl süre ile kaldığı, ancak üniversiteyi bitirdikten sonra örgüt ile irtibatını devam ettirdiğine dair bilgi ve belge bulunmadığı, davacının mesleğe girdikten sonra da örgütle ilişkisi olduğuna dair davalı idarece somut bir tespitin olmadığı, davalı idarece yapılan idari soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya dayandırıldığı, bunun dışında başkaca bir tespit olmadığı, yukarıda açıklandığı gibi, davacı hakkında fetö/pdy terör örgütü üyeliği suçundan dolayı yürütülen soruşturma da da kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğinden, davacının terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğundan bahisle kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, işlemin uygulanması halinde davacının kamu görevini yürütemeyeceği bunun da davacı açısından telafisi güç zararlar doğuracağı sonucuna varılmıştır." Gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

T.C
ERZURUM
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
1.İDARİ DAVA DAİRESİ
Y.D. İtiraz No: 2021/.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. Umur YILDIRIM

KARŞI TARAFLAR (DAVALI) :
1- İçişleri Bakanlığı / ANKARA
2- Jandarma Genel Komutanlığı/ ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ : Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay çavuş olarak görev yapan davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 19/12/2020 tarih ve . sayılı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması ve işlem nedeniyle mahrum kaldığı maddi ve özlük hakların yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair Erzincan İdare Mahkemesi'nin 05/05/2021 gün ve E:2021/. sayılı kararının; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, 25/10/1993 tarihinde . İli, . İlçesi'nde doğduğu, liseyi bitirene kadar ailesinin yanında devlet okullarında tamamladığı, üniversite öğreniminde ise maddi imkanlardan ötürü öğrenci evlerinde kaldığı, kendisinin ve kardeşinin öğrenim kredisi borçları bulunduğu, mesleğine güvenerek evlilik hazırlıklarına başladığı, 2014 yılında imkan bulur bulmaz öğrenci evinden ayrıldığı ve sonrasında bu kişilerle hiç bir iletişim kurmadığı, mesleğine ilişkin takdirnamelerinin bulunduğu, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince, itiraz dilekçesi ile dosyadaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde jandarma astsubay çavuş olarak görev yapan davacının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 19.12.2020 tarih ve . sayılı işleminin iptali ile yürütmenin durdurulması ve işlem nedeniyle mahrum kaldığı maddi ve özlük hakların yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Yürütmenin Durdurulması" başlıklı 27. maddesinin ikinci fıkrasında, "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. ..." hükmüne yer verilmiştir.

7145 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 35/B maddesinde; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; ... 6) Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.'' hükmüne yer verilmiştir.

Anılan maddede, terör örgütleri veya MGK'ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile üyeler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamış; böyle bir bağın idarece "değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece kamu görevinde kalmanın uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacı hakkında davalı idarece yapılan idari tahkikat neticesinde tanzim edilen rapora göre, davacının fetö/pdy tarör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğundan bahisle kamu görevinden çıkarılması için dosyasının İçişleri Bakanlığına gönderildiği ve İçişleri Bakanlığının 19/12/2020 tarih ve . sayılı işlemi ile davacının kamu görevinden çıkarılmasına karar verildiği, davacı tarafından bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, davacı hakkında fetö/pdy terör örgütü üyeliği suçundan dolayı . Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde, ./.../2020 tarih, 2020/. soruşturma ve 2020/. karar sayılı kararı ile davacı hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, bu karar incelendiğinde davacının 2012 yılında Gaziantep'de üniversite eğitim sırasında yurt bulamaması üzerine örgüte ait evlerde iki yıl süre ile kaldığı, ancak üniversiteyi bitirdikten sonra örgüt ile irtibatını devam ettirdiğine dair bilgi ve belge bulunmadığı, davacının mesleğe girdikten sonra da örgütle ilişkisi olduğuna dair davalı idarece somut bir tespitin olmadığı, davalı idarece yapılan idari soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya dayandırıldığı, bunun dışında başkaca bir tespit olmadığı, yukarıda açıklandığı gibi, davacı hakkında fetö/pdy terör örgütü üyeliği suçundan dolayı yürütülen soruşturma da da kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğinden, davacının terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğundan bahisle kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, işlemin uygulanması halinde davacının kamu görevini yürütemeyeceği bunun da davacı açısından telafisi güç zararlar doğuracağı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; itirazın kabulüne, Erzincan İdare Mahkemesi'nin 05/05/2021 gün ve E:2021/. sayılı kararının kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın kesin olduğunun taraflara tebliğine, 15/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: