Garson kodlaması ile tanık beyanları ile desteklenmeyen telefon irtibat ile aynı baz istasyonundan görüşme sağlanmış olması mahkumiyet için yeterli değildir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2105
Topic starter  

Karardan;

iddianame incelendiğinde; sanığın veri inceleme raporuna göre örgüt içerisinde "EA" olarak
kodlanması, veri inceleme raporunda vekili olarak görünen kişiyle ve bu kişiye bağlı diger emniyet
mensuplarıyla telefon irtibatının olması ile dönem dönem aynı yerde bulunduklarına dair baz
bilgisinin olmasının atılı suçun oluştuğuna ilişkin delil olarak gösterildiği görülmektedir.
Sanığın veri inceleme raporunda vekili olarak görünen kişiyle ve bu kişiye bağlı diger emniyet
mensuplarıyla telefon irtibatının olması ile dönem dönem aynı yerde bulunduklarına dair baz
bilgisinin olmasının atılı suç açısından iddianamede delil olarak gösterildiği anlaşılmıştır. Bu kişiler
tanık olarak dinlenmiş, beyanlarında özetle; sanıkla birlikte aynı yerde çalıştıklarını, sanığın örgütsel
bir eylemine şahit olmadıklarını ifade etmişler; vekili olarak görünen H. C'den bu beyanına ek olarak
sanıkla birlikte sohbet yaptıkları hususunun doğru olmadığını beyan etmiştir. Tanık beyanlarıyla
desteklenmeyen telefon irtibatının ve aynı baz istasyonundan bağlantı sağlanmış olması hususlarının,
atılı suç açısından somut delil oluşturmayacağı ve suçun gerçekleştiğinin kabulü için yeterli olmayacağı
ortadadır.
Somut olayda tartışılması gereken en nitelikli delil, sanık hakkında düzenlenen veri inceleme
raporu içeriğidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/68532 sayılı soruşturması ele geçirilen
micro SD kartta bulunan verilere ilişkin inceleme raporunda sanığın örgütteki konumunun "EA" olarak
gösterildiği, bu kodlamanın ise "FETÖ içerisinde olup örgüt benim örgütüm diyen ancak bazı zaafları olan
(himmet verme- kampa kalma- her çağrıldıgında gelme- sigara karşı cins- namaz) kişileri" ifade ettiği
anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve
bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk
eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine
girmeyi ifade etmektedir. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya
diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark,
örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen
teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir. Bu açıklamalar ışığında
sanık hakkındaki veri inceleme raporu incelendiğinde; esasen "EA" olduğu ifade edilen sanığın örgütün
önem verdiği bir kısım konularda gerekli talimatları yerine getirmekte zaaf gösterdiği anlaşılmaktadır.
Sanık hakkında atılı suçu işlediğini kabule yeter herhangi bir delil söz konusu olmadığı gibi,
UYAP üzerinden "Örgütlü Suçlar Bilgi Bankası" kullanılarak yapılan sorgulamada da sanığa ilişkin
herhangi bir evraka rastlanmamış, bu itibarla sanık hakkında düzenlenen veri inceleme raporundaki
tespitin teyit edilmesi mümkün olmamıştır. Kaldı ki sanığın, örgütle daha sıkı bağ kuran kişiler
bakımından söz konusu olan "A5, SAY" gibi bir kodla kodlanmadığı da anlaşılmaktadır.
Bu anlatımlar ışığında; tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın
suçlamayı redde yönelik savunmasının aksine üzerine atılı suçu işlediğine dair, mahkumiyetini
gerektirir her türlü şüpheden uzak, kesin, net ve tam bir vicdani kanaat getirir delil elde
edilmediğinden sanığın üzerine atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve
aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Sanık hakkında "Silahlı Terör Örgütüne üye Olma" iddiası ile kamu davası açılmışsa da
yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın CMK'nın 223/2-e
maddesi gereğince BERAATİNE,


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: