Sınıf öğretmeninin ...
 

Sınıf öğretmeninin kendi arabasının içerisinde bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi fiiline verilen bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılması hukuka aykırıdır


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 1 sene önce
Gönderiler: 2097
Topic starter  

Danıştay 12. Daire Başkanlığı sınıf öğretmeninin kendi arabasının içerisinde bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi fiiline verilen bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının iptaline karar verdi.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2019/1199 E. , 2020/4316 K. ile sınıf öğretmeninin kendi arabasının içerisinde bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi fiiline verilen bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının Anayasa'nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca "özel hayata saygı hakkının" ihlali sonucunu doğuracağı gerekçesiyle verilen disiplin cezasının iptaline karar verdi.

Nevşehir İli, . İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacıya Kırşehir Merkez, . İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak 4357 sayılı Kanun'un 7/c maddesi uyarınca bir yıl kıdem indirme cezası verilmiştir.

Açılan iptal davası neticesinde idare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/02/2018 tarihli ve E:2015/872, K:2018/659 sayılı bozma kararına uyularak; davacının tenha bir alanda, gece vakti, kendi arabasının içerisinde bir kadınla cinsel ilişkiye girmekten ibaret olan fiilinin, memur disiplin hukukunu ilgilendiren bir yönü olmadığı gibi öğretmenlik şerefi ile ilgili bir yönünün de bulunmadığı, söz konusu fiil hakkında davacının hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan yargılandığı . Sulh Ceza Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararı ile yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildiğinin görülmesi karşısında, davacının bir yıl kıdem indirme cezasıyla cezalandırılmasının Anayasa'nın 20. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca "özel hayata saygı hakkının" ihlali sonucunu doğuracağının anlaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından, ceza mahkemesince davacı hakkında aleniyet unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği, yani davacının bu fiili işlediğinin sabit olduğu, disiplin cezası verilmesinde aleniyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin aranmadığı, fiilin gizli yapılmış olsa dahi ortada gayri ahlaki bir durum söz konusu olduğu belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmesine rağmen Danıştay temyiz talebini reddetmiştir.

Memurlar.Net - Özel

https://www.memurlar.net/haber/982820/ogretmenin-kendi-arabasindaki-cinsel-fantezisine-danistay-dan-onay.html


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: