İltisaklı şirkette ...
 

İltisaklı şirkette çalışma ile müzahir derneğe yapılan bağış irtibat açısından yeterli değildir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2244
Konu başlatıcı  

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONUNCU DAİRE

Esas No : 2020/1713

Karar No : 2021/1068

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av…

İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı

kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken, kimlik kartının

yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz

olduğundan bahisle silahlı özel güvenlik çalışma izni ve kimlik kartının iptal edilmesine dair Kayseri Valiliği İl

Özel Güvenlik Komisyonu'nun … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla;

davacının, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunan şirket bünyesinde

yapmış olduğu çalışmaların süresi ve niteliği de dikkate alındığında, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine

Dair Kanun'un "Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar" başlıklı 10. maddesinde aranan şartlar ve

"Çalışma İzni" başlıklı 11. maddesinde yer alan düzenleme gereği, davacı hakkında yapılan güvenlik ve arşiv

araştırmasının olumlu olduğundan bahsedilemeyeceğinden, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı ve iltisakı

sabit olan davacı hakkında özel güvenlik hizmetinin önem ve niteliği gereği, tesis edilen dava konusu işlemde

hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; davacının

21/11/2000-04/06/2009 tarihleri arasında kayyum atanan … Mobilya San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde;

08/10/2010-15/04/2014 tarihleri arasında ise … Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'de çalıştığından

bahisle dava konusu işlem tesis edilmiş ise de; … bünyesinde işçi olarak, … Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'de bilgisayar operatörü olarak çalıştığı, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisakına ilişkin

hiç bir tespit ve somut bilgi ve belgenin davalı idarece dava dosyasına sunulmadığı, davacı hakkında olaya

ilişkin herhangi bir soruşturmanın veya kovuşturmanın bulunmadığı anlaşılmakta olup dava konusu işlemde

sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı; ayrıca, davalı idare tarafından davacının … Derneğine

bağışta bulunduğu ileri sürülmüş ise de; Mahkemenin 11/10/2019 tarihli ara kararına verilen cevaptan

davacının bir defa 9,73 TL bağışta bulunduğu anlaşılmakta olup söz konusu tutarın davacının, FETÖ/PDY

terör örgütü ile iltisaklı olduğu anlamını taşımadığı gerekçesiyle davacının istinaf isteminin kabulüne ve

Mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI : Davalı idare tarafından, davacının kayyum atanan … Mobilya San. ve

Tic. A.Ş.'de ve … Kargoda çalıştığını gösterir SGK kaydının bulunduğunun tespit edildiği, bu hususun

davacının FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı bulunduğunun varlığı olarak değerlendirilerek davaya konu …

tarih ve … sayılı Kayseri Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonu işleminin tesis edildiği ve dava konusu işlemin

usul ve yasaya uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY_TETKİK_HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının

onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki

belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın

bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun

kabulü ile mahkeme kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu … Bölge

İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara

tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen

dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davalı idareye iadesine,

11/03/2021 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: