Bylock(Cgnat kayıtl...
 

Bylock(Cgnat kayıtları) ile Bank Asya hesap hareketlerine dair Danıştay kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2020/5177 E. , 2021/3387 K.

"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/5177
Karar No : 2021/3387

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): …

Karşı Taraf (Davalı) : … Kurumu / …
Vekili : Av. …

İstemin Özeti : Davalı idare bünyesinde görev yapmakta iken 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listede ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun açıklamalı olarak reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Temyiz İsteminde Bulunan Davacının İddialarının Özeti: Davacı tarafından; soruşturma yapılmadan ve savunma hakkı tanınmadan tesis edilen kamu görevinden ihraç işleminin ölçülülük ilkesine ve hukuka aykırı olduğu, OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kalıcı olarak kamu görevinden çıkarma işlemi tesis edilemeyeceği, ihracına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasanın 121. ve TBMM İç Tüzüğünün 128. maddeleri gereğince 30 gün içerisinde TBMM Genel Kurulunda onaylanmadığı, bu nedenle yok hükmünde olduğu, idarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza konulamayacağı, yürütme ve yasama organlarının kişileri yargılama, suçlu ilan edip cezalandırma yetkisinin olmadığı, aksi uygulamanın fonksiyon gaspına yol açacağı, tavsiye niteliğinde olan ve sadece Bakanlar Kuruluna gönderilmek üzere kabul edilen MGK kararlarının kişileri bağlayıcı olmadığı, terör örgütü üyeliğinin kasten işlenebilen bir suç olduğu, 15/07/2016 tarihinden önceki eylem ve işlemlerden dolayı terör örgütü üyeliği ile suçlanamayacağı, ceza mevzuatında irtibat ve iltisak kavramlarının bulunmadığı, masumiyet karinesine aykırı hareket edildiği, özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, FETÖ/PDY ile ve darbe girişimiyle herhangi bir ilişkisinin olmadığı, görevini Devlete sadakat içinde, Anayasa ve yasalara bağlı şekilde yerine getirdiği, ByLock programını kullanmadığı, kendisine ait user ID numarası, kullanıcı adı, şifre, mesajlaşma ve kayıtlı kişiler listesi bulunmadığı, yalnızca CGNAT kayıtları ile bir kişinin bylock kullanıcısı olduğunu tespit etmenin mümkün olmadığı, örgüt liderinin talimatı üzerine Bank Asya hesabına talimat üzerine para yatırmadığı, çalıştığı kurumun maaş ödemesini Bank Asya üzerinden yapması nedeniyle hesap açtığı, katılım hesabını araç almak amacıyla açtığı, araç aldığı tarihte parasını çektiği, yasal bir şekilde görevini sürdüren bankaya yatırılan paranın suç teşkil etmediği iddia edilmektedir.

Davalı İdarenin Savunmasının Özeti: Davalı idare tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : …
Düşüncesi : İdare Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dava dilekçesinde adli yardım isteminde bulunan davacının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca İdare Mahkemesi tarafından adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesine rağmen, davacı tarafından temyiz aşamasında yeniden adli yardım talebinde bulunulmuş ise de aynı Kanun'un 335. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder." düzenlemesi gereğince davacının temyiz aşamasındaki adli yardım talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildikten sonra işin gereği görüşüldü:
Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.
…Bölge İdare Mahkemesi … İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, davacının adli yardım istemi kabul edildiğinden, adli yardım kararından dolayı tahsili ertelenmiş olan temyiz aşamasındaki yargılama giderlerinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesi, 1. fıkrası uyarınca, davacıdan tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen İdare Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece Mahkemesine gönderilmesine, 01/11/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: