Göreve iade fazla mesai ücreti ile banka promosyonu ödenmesine dair BİM kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DSİ E.2019/2169 K.2020/455 T.24.03.2020
İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
2. İDARİ DAVA DAİRESİ
Esas Numarası: 2019/2169
Karar Numarası: 2020/455
Karar Tarihi: 24.03.2020
İSTEMİN ÖZETİ :Denizli İl Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapan davacının, Van İlEmniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı dönemde 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevindenihraç edilmesi sonrasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun 28/08/2018 tarihli kararı ile göreveiade edilmesi üzerine, görevden uzak kaldığı döneme ilişkin olarak fazla mesai ücreti, terör tazminatı, banka
promosyonu
ve yasal faiz alacaklarının ödenmesi istemiyle yaptığı 29.11.2018 tarihli başvurunun reddine ilişkinVan İl Emniyet Müdürlüğü'nün 17/12/2018 tarih ve 33197401.28205.(81126) sayılı işleminin iptali istemiyle açılandavada;dava konusu işlemin davacıya açıkta geçirdiği sürelere ilişkin fazla mesai ücreti ödenmemesi yönündendeğerlendirildiğinde;3201 sayılı Kanun'un ek 21. maddesi ile düzenlenen fazla mesai ücretinin, normal mesaisaatleri dışında yapılan fazladan çalışmanın karşılığı olarak değil yapılan işin zorluğu, niteliği ve önemidoğrultusunda belirlenen kadrolarda görevli bulunan personele sabit maaşına ek olarak ve sabit olarak her ayyapılan bir ödeme olduğu, bu ödeme için ek bir çalışma koşulunun olmadığı, davacının kamu görevinden ihraçedilmesinden sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme komisyonu kararı ile görevine iade edildiği, yukarıdaalıntılarına yer verilen mevzuat hükümleri gereğince davacının kamu görevinden çıkarıldığı tarihi takip edenaybaşından, göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm mali ve sosyal haklarının verilmesigerektiği, görevine iade edilen davacının açıkta geçirdiği sürelere tekabül eden ve bu dönemle ait ödenenmaaşlara ek olarak her ay sabit olarak ödenen fazla mesai alacağının da mali ve sosyal hakları içerisinde yeralması nedeniyle dava açma tarihi olan 30/01/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıyaödenmesi gerektiği, dava konusu işlemin, davacının talebinin reddine dair bu kısmında hukuka uyarlıkbulunmadığı, dava konusu işlemin, davacıya açıkta geçirdiği sürelere ilişkin banka
promosyonu
ödenmemesiyönünden olay değerlendirildiğinde;davacının kamu görevinden çıkarıldığı tarihi takip eden aybaşından, görevebaşladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden tüm mali ve sosyal haklarının verilmesi gerektiği, banka
promosyonunun
da maaşa bağlı olarak ödenen ve bu kapsamda değerlendilmesi gereken mali ve sosyalhaklardan olduğu ve bu nedenle davacıya açıkta geçirdiği sürelere tekabül eden banka
promosyonun
dava açmatarihi olan 30/01/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerektiğinden davakonusu işlemin, davacının talebinin reddine dair bu kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı,dava konusu işlemin, davacıya açıkta geçirdiği sürelere ilişkinterör tazminatı ödenmemesi yönünden olaydeğerlendirildiğinde;davacının talep ettiği terör tazminatının ek ödeme niteliğinde olduğu ve sabit maaşına ekolarak ve sabit olarak her ay yapılan bir ödeme olmadığı, bu nedenle davacının aktif oarak çalışmadığı ve açıktakaldığı sürelere ilişkin bu ek ödemenin yapılmasının mümkün olmadığı, ayrıca 375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 28. maddesine dayanılarak çıkartılan Özel Harekat ve Operasyon Tazminatına İlişkin Esaslar'ın"Ödeme esasları" başlıklı 4/ç maddesi uyarınca terörle mücadele noktasında görevli personele yapılacak özelharekat ve operasyon için verilecek ek ödemelerin fiilen görev yapılan sürelerde ödeneceği ve bu tazminatınödenmesini gerektiren görevler dışında bir işte görevlendirme, kapsam dahilindeki iller dışında veya içindeolmakla birlikte bu Esaslar kapsamında ek tazminat ödenmeyen bir işte geçici görevlendirme, kurs, her türlü izin,istirahat, hava değişimi, mehil müddeti, süresi ne olursa olsun bir suçtan dolayı görevden uzaklaştırma, gözaltınaalınma, açığa alınma ve tutukluluk gibi hallerde ödenmeyeceği kural altına alındığından dava konusu işlemin,davacının talebinin reddine dair bu kısmında hukuka aykırılık bulunmadığıgerekçesiyle dava konusu işlemin,davacının açıkta geçirdiği sürelere ilişkin fazla mesai ücreti ve banka
promosyonu
verilmemesine dair kısmınıniptaline, terör tazminatı verilmemesine dair kısmı yönünden ise davanın reddiyolundaverilenDenizliİdareMahkemesinin 04/09/2019gün ve E:2019/256, K:2019/894sayılı kararının; davalı idaretarafından, davacının talep ettiği fazla çalışma ücreti tazminatının asli göreve bağlı olarak ödenen bir özlük hakkıolmadığı, fiilen çalışma karşılığı ödenen ve gerçekleşmesi belli kurallara bağlı muhtemel alacalardan olduğu,davacının talep ettiği dönemlerde fiili çalışması olmadığından bu tazminatın ödenmesinin söz konusuolamayacağı, ayrıca 16/02/2017 tarihli protokol gereğince
promosyon
ödemesinin yapılmasının mümkün olmadığıileri sürülerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
29.07.2022 18:45 İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DSİ E.2019/2169 K.2020/455 T.24.03.2020
https://t.co/5dFKM3TdjH 2/2
Hüküm veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
DenizliİdareMahkemesince verilen 04/09/2019gün ve E:2019/256, K:2019/894sayılı kararın dayandığıgerekçe usul ve yasaya uygun olup, istinaf başvurusunun kabulünü gerektiren başka bir neden debulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle;istinaf başvurusunun reddine,aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin istinafbaşvurusunda bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesinceHMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 24/03/2020 tarihinde, kesin olarak, kararın davacının açıktageçirdiği sürelere ilişkin fazla mesai ücreti ödenmesi yönünden oyçokluğuyla, banka
promosyonu
ve terörtazminatına ilişkin kısmı yönünden oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu 2 gün önce 2 defa tarafından hukuksalyardim tarihinde düzenlendi

Alıntı

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: