Göreve iade edilene ek ders ücreti yasal faiziyle ödenmesi gerekir


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

T.C.

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 2. İDARİ DAVA DAİRESİ

E. 2020/1225

K. 2020/1581

T. 26.11.2020

İSTEMİN ÖZETİ : Manisa İli, Şehzadeler ilçesi M. Germen İlkokulunda sınıf ogretmeni olarak gorev yapan davacının, 672 Sayılı KHK eki listede ismine yer verilmek suretiyle 01/09/2016 tarihinde kamu görevinden çıkarılması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı uyarınca 23.07.2019 tarihinde görevine iade edilmesi uzerine kamu görevinden çıkarıldığı dönemde geçen sürelere ilişkin olarak ek ders ücretinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair 11.10.2019 tarih ve E.19734785 Sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı ek ders ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte odenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; 672 Sayılı Kanun Hukmunde Karamame uyarınca 01/09/2016 tarihinde kamu görevinden çıkarılan davacının, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığında ödenmesi gereken ek ders ücretinin açıkta bulunduğu tarihler arasında anılan Kanuna dayalı olarak yoksun kaldığı özlük ve parasal haklar kapsamına dahil edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile davacının görevinden ayrı kaldığı sürelere ilişkin ek ders ücretinin idareye başvuru tarihi olan 25.09.2019 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya odenmesi yolunda verilen Manisa 2. İdare Mahkemesi'nin 05/06/2020 gun ve E:2019/1065, K:2020/230 Sayılı kararının; davalı idare tarafından, mevzuat gereğince ek ders ücretinin fiilen yapılması gerekli olan bir çalışma karşılığında olması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı Yonetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın konuya ilişkin maddeleri birlikte değerlendirildiğinde davacının talep ettiği ücretlerin ödenebilmesi için gerekli şartların oluşmadığı ileri surulerek istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararının usul ve hukuka uygun olduğu ileri surulerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hukum veren İzmir Bolge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesince işin geregi görüşüldü:

KARAR : Anayasa'nın 125. maddesinin, son fıkrasında; idarenin kendi eylem ve işlemlerinden dogan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmıştır.

7075 Sayılı Olağanustu Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un "Kararların uygulanması" başlıklı 10. maddesinin, 1. fıkrasında; "...İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hukmunde kararname hukumleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen sureye tekabul eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu gorevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." kuralına yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Manisa ili Şehzadeler ilçesi M. Germen İlkokulunda sınıf ögretmeni olarak görev yapan davacının, 672 Sayılı KHK eki listede ismine yer verilmek suretiyle 01/09/2016 tarihinde kamu görevinden çıkarılması ve OHAL İşlemleri inceleme Komisyonu kararı uyarınca 23.07.2019 tarihinde görevine iade edilmesi üzerine kamu görevinden çıkarıldığı dönemde geçen sürelere ilişkin olarak ek ders ucretinin odenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair 11.10.2019 tarih ve E.19734785 Sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı ek ders ucretinin idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte odenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Manisa 2. İdare Mahkemesince verilen 05/06/2020 gün ve E:2019/1065, K:2020/230 Sayılı kararının yukarıda yer verilen açıklamanın eklenmesi suretiyle davalı idare istinaf başvurusunun reddine, aşağıda dökümü

yapılan yargılama giderlerinin istinaf başvurusunda bulunan uzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan miktarın mahkemesince HMK'nun 333. maddesi uyarınca yatırana iadesine, 26/11/2020 tarihinde, kesin olarak, oybirliğiyle karar verildi.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: