Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı


hukuksalyardim
(@hukuksalyardim)
Üye Admin
Katılım: 2 sene önce
Gönderiler: 2272
Konu başlatıcı  

Açıkta iken göreve iade edilenlerin hizmet kayıt silme talepleriyle ilgili önemli BİM kararı!

Konya Bölge İdare Mahkemesi, görevden uzaklaştırma kararı sonrası göreve iade edilen Şube Müdürünün MEBBİS'ten açığa alma kaydının silinmesi talebinin zımnen reddedilmesini hukuka uygun buldu!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Şube Müdürü olarak görev yapan ilgili tarafından MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk derece mahkemesi, davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bilgilere özlük dosyasındaki bilgilerden ulaşılabileceği ayrıca görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin MEBBİS ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun davacıyı olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği göz önüne alınarak talebin reddini hukuka aykırı görmüştür.

Bölge İdare Mahkemesi ise; davacının görevden uzaklaştırıldığına dair bilginin ve diğer tüm işlemlerin kronolojik sıraya göre özlük dosyasına kaydı zorunlu olduğu, özlük dosyasında yer alan bilgilerin MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bu bilgilerin görülemeyeceği sabit olduğundan MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelinde yer alan görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık görmemiştir.

KONYA BÖLGE

4. İDARE MAHKEMESİ

Esas No : 2021/508

Karar No: 2021/1240

Karar tarihi: 21.05.2021

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) :

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN KONUSU :Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacı

tarafından; şahsına ait MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :Devlet Personel Daire Başkanlığı görüşü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında da belirtildiği üzere, her memurun özlük dosyasının bulunduğu ve memurların görevden uzaklaştırılma bilgilerinin özlük dosyasında yer alacağı, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılıp tekrar kamu görevine geri döndürülen kişilerin bile ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalkacağının düzenlendiği, davacının ise kamu görevinden ihraç edilmediği sadece görevden uzaklaştırıldığı ayrıca İdarece davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bilgilere özlük dosyasındaki bilgilerden ulaşılabileceği ayrıca görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin MEBBİS ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun davacıyı olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği göz önüne alındığında davacının kamu görevinden uzaklaştırılmasına (KHK/OHAL) ilişkin bilginin MEBBİS-MEB'den Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki Hizmet cetvelinde yer almasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 09/09/2020 gün ve E:2020/551, K:2020/734 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖZETİ : Davalı idare vekili tarafından; 657 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanunla değiştirilen 109. maddesinde özlük dosyalarının tutulma esaslarının Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir hükmü uyarınca 27906 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliği'nin özlük dosyası tutulmasına ilişkin esaslar bölümünde ''memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ve varsa soruşturma raporlarının da özlük dosyasında bulunması gerektiğinin'' düzenlendiği, kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesinde düzenlemeler yapıldığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın 21.04.2019 tarih ve E:2675 sayılı görüşünde ''... Olağanüstü Hal Dönemi içinde görevden uzaklaştırılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmadan görevine iade edilen Devlet Memurlarının hizmet cetveline girilen bilgilerin silinmesinin uygun olmadığının'' belirtildiği, görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilmeden görevine iade edilen davacının, görevden uzaklaştırmasına ve görevine iade edilmesine ilişkin bilgilerin MEBBİS kayıtlarından ve hizmet cetvelinden silinmesine olanak bulunmadığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Usul ve yasaya uygun mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

İSTİNAF İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI) :

KARŞI TARAF (DAVACI) :

İSTEMİN KONUSU : Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacı tarafından; şahsına ait MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :Devlet Personel Daire Başkanlığı görüşü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında da belirtildiği üzere, her memurun özlük dosyasının bulunduğu ve memurların görevden uzaklaştırılma bilgilerinin özlük dosyasında yer alacağı, Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılıp tekrar kamu görevine geri döndürülen kişilerin bile ihracına yönelik tüm hüküm ve sonuçların ortadan kalkacağının düzenlendiği, davacının ise kamu görevinden ihraç edilmediği sadece görevden uzaklaştırıldığı ayrıca İdarece davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bilgilere özlük dosyasındaki bilgilerden ulaşılabileceği ayrıca görevden uzaklaşma tedbirine ilişkin bilgilerin MEBBİS ve personel bilgi sistemi gibi platformlarda tutulmasının ilgili/ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasını mümkün kılabileceği, bu durumun davacıyı olumsuz yönde etkileyebileceği ve kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği göz önüne alındığında davacının kamu görevinden uzaklaştırılmasına (KHK/OHAL) ilişkin bilginin MEBBİS-MEB'den Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki Hizmet cetvelinde yer almasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 09/09/2020 gün ve E:2020/551, K:2020/734 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖZETİ : Davalı idare vekili tarafından; 657 sayılı Kanun'un 6111 sayılı Kanunla değiştirilen 109. maddesinde özlük dosyalarının tutulma esaslarının Devlet Personel Başkanlığı'nca belirlenir hükmü uyarınca 27906 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliği'nin özlük dosyası tutulmasına ilişkin esaslar bölümünde ''memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ve varsa soruşturma raporlarının da özlük dosyasında bulunması gerektiğinin'' düzenlendiği, kamu görevinden ihraç edilenlerle ilgili 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 10. maddesinde düzenlemeler yapıldığı, Devlet Personel Başkanlığı'nın 21.04.2019 tarih ve E:2675 sayılı görüşünde ''... Olağanüstü Hal Dönemi içinde görevden uzaklaştırılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmadan görevine iade edilen Devlet Memurlarının hizmet cetveline girilen bilgilerin silinmesinin uygun olmadığının'' belirtildiği, görevden uzaklaştırıldıktan sonra ihraç edilmeden görevine iade edilen davacının, görevden uzaklaştırmasına ve görevine iade edilmesine ilişkin bilgilerin MEBBİS kayıtlarından ve hizmet cetvelinden silinmesine olanak bulunmadığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :Usul ve yasaya uygun mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

ibaresini gördüğü, davacının 04.02.2020 tarihinde MEBBİS kayıtları hizmet cetvelindeki açığa alınma kaydının silinmesi talebiyle davalı idareye başvurduğu, ancak 60 günlük sürede İdarece bir cevap verilmediği, zımnen ret işleminin iptali istemiyle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dairemizin 14/04/2021 tarihli ara kararı ile davalı idareden, MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre işlemi ekranındaki bilgilerin kim/kimler tarafından görülebileceği, davacının özlük dosyasında yer alan bilgiler ile MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki bilgilerin birbirinden farklı düzenlenip

düzenlenemeyeceği hususları ile MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre işlemi ekranında hangi kişisel verilere yer verilebileceğinin açıklandığı dayanak mevzuatın gönderilmesinin istenildiği, Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün E-72144808-641.99-251535588 sayılı cevabı yazısında özetle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memur bilgi sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109 uncu maddesinde belirtilen memurların Türkiye

Cumhuriyeti Kimlik numarası esas alınarak kuramlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunur hükmüne göre personelin özlük dosyasında yer verilen bilgiler MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği, ilgilinin görevden uzaklaştırma bilgileri de bu kapsamda özlük dosyasındaki belgelerine uygun şekilde yer aldığı, görevden uzaklaştırma belge ve bilgisinin özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı, MEBBİS e-Personel Modülü elektronik özlük dosyası niteliğinde olduğu, bu modül dışa kapalı kişiye özel bir sistem olup, her kullanıcının kendi yetki sınırları çerçevesinde kendilerine verilen şifre ile veriyi işleme ve görme imkanı bulunduğu, kişisel verisi işlenecek personelin bakanlık personeli olması halinde bakanlıkta, taşra personeli olması halinde il ve ilçelerde tutulmakta bu sebeple bakanlık ve taşra teşkilatlarında yetki verilen personel tarafından MEBBİS e-Personel modülüne veri girişi yapıldığı, disiplin amirleri de kişisel şifreleri ile atamaya yetkili amir olarak ilgili personelin hizmet yılı, derecesi, kademesi, cezaları, ödülleri gibi hususları personelin atanması ve değerlendirilmesi aşamasında inceleyebildiği, bu modülde yer alan veriler ceza soruşturması kapsamında savcılıklar tarafından resmi yazı ile istendiği haller dışında hiç bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmadığı, veri güvenliği açısından sisteme kimin ne zaman giriş yaptığına ilişkin olarak log kayıtları tutulduğu ve şifre ile yetkilendirilmemiş personelin sisteme girişi mümkün olmadığı" anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davacının 14/10/2019 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı, 25/12/2019 tarihinde görevine iade edildiği, devlet memurları hakkında yapılan her bir işlemin yukarda yer verilen mevzuat hükümlerince kronolojik sırayla özlük dosyasına kaydının zorunlu olduğu, uzaklaştırma tedbiri işleminin de bu zorunluluğun sonucu olarak özlük dosyasına ve MEBBİS sistemine kayıt edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının görevden uzaklaştırıldığına dair bilginin ve diğer tüm işlemlerin kronolojik sıraya göre özlük dosyasına kaydı zorunlu olduğu, özlük dosyasında yer alan bilgilerin MEBBİS e-Personel Modülüne işlendiği, MEBBİS e-Personel Modülünün elektronik özlük dosyası niteliğinde olduğu ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından bu bilgilerin görülemeyeceği sabit olduğundan MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelinde yer alan görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebiyle yapılan 04.02.2020 tarih başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ :Açıklanan nedenlerle;

1-)İstinaf isteminin kabulüne,

2-)Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 09/09/2020 gün ve E:2020/551, K:2020/734 sayılı kararının kaldırılmasına, davanın reddine,

3-)Aşağıda dökümü yapılan mahkeme aşamasına ilişkin 165,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-) İstinaf aşamasında yapılan 76,00-TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 2.040,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davalı idarenin harçtan muaf olması nedeniyle alınmayan 148,60-TL harcın davacıdan tahsili için Mahkemesince

müzekkere yazılmasına,

5-) Artan posta ücretinin istemi halinde Mahkemesince taraflara iadesine,

2577 sayılı Kanun'un 45. maddesi uyarınca 21/05/2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.


Alıntı
Konu Etiketleri

Cevap yaz

Yazar Adı

Yazar E-postası

Başlık *

 
Ön İzleme 0 Düzeltmeler Kayıtlı
Paylaş: